Prepáčte, v košíku sa nič nenachádza.

Obchodné a reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.bezalergii.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.bezalergii.sk.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.bezalergii.sk je spoločnosť K & L Diagnostics s. r. o.

Sídlo firmy:

Istrijská 90,
841 07 Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves

IČO: 50 530 887, DIČ: 2120372353, IČ DPH: SK2120372353,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 114900/B

Prevádzka:

Zámocká 14,
811 01 Bratislava

tel: +421 (0) 903 487 590, 
mail: info@bezalergii.sk, ďalej len ako „Predávajúci“.

“Kupujúci” (‘zákazník’, ‘spotrebiteľ’)

Kupujúcim je každý návštevník internetového obchodu, ktorý sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar prostredníctvom internetového obchodu www.bezalergii.sk.
 Pre účely zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. Ďalej len ako „Kupujúci“.
 Obchodný partner je fyzická alebo právnická osoba, zapísaná v príslušnom registri (Obchodný register, živnostenský register) a nakupuje tovar za účelom podnikania (maloobchod, stravovacie zariadenia, potravinárska výroba a pod.).
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy, objednávky

Kúpna zmluva – objednávka, nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim, to znamená že objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v internetovom obchode Predávajúcim.
Pre správne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdí, že sa oboznámil a súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v internetovom obchode automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky Predávajúcim.
Kupujúci sa zaslaním objednávky zaväzuje k zaplateniu kúpnej ceny a k prevzatiu objednaného tovaru.
Objednávka je Predávajúcim záväzne akceptovaná na základe mailového potvrdenia Kupujúcemu o akceptovaní objednávky Predávajúcim.
Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.
Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.bezalergii.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.
Cena je uvedená vrátane zákonom stanovenej sadzby DPH (20%, 10%) a Predávajúci je touto cenou viazaný.
Znížená cena na tovary v akcii prípadne v zľave platí do vypredania skladových zásob. To neplatí, pokiaľ predajca uvedie pri konkrétnom výrobku iné podmienky akcie prípadne zľavy.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. V takomto prípade má Predávajúci povinnosť informovať Kupujúceho o tejto zmene a to prostredníctvom internetovej stránky, prípadne inými elektronickými prostriedkami.

3. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
1) Ak nebolo možné objednávku so spôsobom zvolenej platby „na dobierku“ záväzne potvrdiť ani po vynaložení okolnostiam primeraného úsilia zo strany Predávajúceho (napríklad chybne, respektíve nesprávne uvedené telefónne/mobilné číslo, respektíve E-mailová adresa, nedostupnosť Kupujúceho na ním uvedenom telefónnom/mobilnom čísle a pod..)
2) Kupujúcim objednaný tovar sa stal pre predávajúceho z akéhokoľvek dôvodu nedostupný (t. j. tento sa už viac nevyrába alebo nedodáva) alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena určená dodávateľom tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny a Predávajúci sa s Kupujúcim na ďalšom postupe nedohodol, bude mu táto čiastka vrátená prevodom na účet Kupujúceho v lehote 15-tich kalendárnych dní plynúcich odo dňa, v ktorý sa Predávajúci s Kupujúcim na zrušení objednávky dohodol.

4. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.bezalergii.sk môže Kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
dobierka – najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi. Tovar Vám odošleme do 24 až 72 hodín od okamihu, kedy ste si objednávku vytvorili.
Bankový prevod – za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v UniCredit banke. Tovar obdržíte do 24 až 72 hodín od okamihu, kedy sa pripíše platba náš bankový účet.

5. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

Internetový obchod www.bezalergii.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:
Slovenskej pošty – doručenie zásielky do 3 pracovných dní.
Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke. V prípade, ak zákazníka nezastihne kuriér Slovenskej pošty na dodacej adrese, bude zákazníka telefonicky kontaktovať a dohodne sa s ním na ďalšom postupe:
O tom, že je tovar pripravený k odberu, bude Predávajúci informovať Kupujúceho e-mailom a telefonicky.
Osobný odber – objednaný tovar si Kupujúci môže vyzdvihnúť osobne v prevádzke Predávajúceho na Zámockej 14 v Bratislave po telefonickom dohovore.

Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. V kúpnej cene podľa bodu Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného sadzobníka.

V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

6. Záruka

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na faktúre – daňovom doklade, ktorý obdrží kupujúci podľa vybraného spôsobu odberu tovaru. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru.

7. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení zmluvy Predávajúcemu. Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.
Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov v súlade s § 7 ods. 6 písm. e) zákona č. 102/2014, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.
Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8. Vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona sa neuplatňuje pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, tovar ktorý spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov..
Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru musí spotrebiteľ s tovarom nakladať a skontrolovať ho len takým spôsobom, aký je bežný pri nákupe v kamennej predajni. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

9. Dozorný orgán

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27. E-mail: ba@soi.sk.

10. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný tovar,
b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
3. Predávajúci je povinný:
a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

11. Ochrana osobných údajov

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu www.bezalergii.sk sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré poskytne kupujúci pri registrácii, nebude, bez súhlasu vlastníka týchto údajov, poskytovať tretej osobe a nepoužije ich na komerčnú ponuku nesúvisiacou s týmto internetovým obchodom. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona 122/2013 Z.z vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto soracúvaním osobných údajov poškodené, ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnené, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona 122/2013 Z.z pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytované a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1; IČO: 36 631 124
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec; IČO: 36 624 942
Najnovšie sa e-shopy nemusia registrovať na Úrade pre ochranu osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov v e-shope tvorí právny základ už samotná spotrebiteľská zmluva, ktorú zákazník- kupujúci uzatvára.
Akonáhle sa v internetovom obchode zbierajú osobné údaje na marketingové účely, e-shop sa musí registrovať na Úrade na ochranu osobných údajov ako tzv. IS Marketing (teda informačný systém marketingu).
To sa týka všetkých prípadov, keď sa zákazníkom zasielajú nejaké reklamné e-maily, newsletter, informácie o novinkách, akciách a pod.

Informácia o alternatívnom riešení sporov.
Zákazníka musíte informovať  o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, spolu s odkazom na platformu alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
Ak sa zákazník bude domnievať, ste porušili niektoré jeho spotrebiteľské práva (napríklad ste mu zamietli reklamáciu), môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov. Avšak predtým, než zákazník môže podať podnet, musí sa najprv obrátiť na obchodníka so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť odpoviete zamietavo (a to môžete), alebo do 30 dní neodpoviete vôbec, potom môže zákazník podať návrh na začatie riešenia sporu. Tento návrh môže zákazník podať do lehoty jedného roka od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti.
Zákazník podáva tento návrh písomne alebo elektronicky (a dokonca aj ústne) tzv. subjektu alternatívneho riešenia sporov, teda inštitúcii, ktorá sa bude sporom zaoberať. Týmito subjektami ARS (skratka ARS = alternatívne riešenie sporov) na Slovensku sú:
SOI – Slovenská obchodná inšpekcia
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (týka sa dodávky elektriky, plynu, tepla či vody),
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (týka sa verejných služieb a poštových služieb,
súkromná firma, ktorá má o štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname).
Zoznam všetkých subjektov ARS by malo zverejniť Ministerstvo hospodárstva na tejto adrese (k dnešnému dňu je zoznam prázdny).
Zákazník si môže vybrať, či podnet podá napríklad SOI-ke alebo súkromnej firme.

12. Reklamačné podmienky

Reklamovať je možné tovar zakúpený od predávajúceho a ktorý je vo vlastníctve kupujúceho.
V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo od predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu vybaviť až po uhradení celej kúpnej ceny v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka. Potravinové alergie a potravinové intolerancie sa vzťahujú vzhľadom na danú bielkovinu. Napríklad: pšeničná bielkovina, avšak nie na pšeničný škrob.
Na potravinárske výrobky sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku.
Minimálna trvanlivosť potravinárskych výrobkov je uvedená na obale výrobku.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
Obchodný partneri berú na vedomie, že sa na nich nevzťahujú podmienky záruky pre spotrebiteľov ale sú upravené Obchodným zákonníkom a záručná doba môže byť kratšia.
Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.

Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorého vady zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

Právo na záruku zaniká v prípade, že:
a) k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo záruky sú vyňaté vady spôsobené v priamej súvislosti so živelnou pohromou.
Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu uvedenú v ods. 16, tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Tovar je možné odovzdať aj osobne na adrese Zámocká 14. 
Tovar je potrebné zabaliť tak, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania. V prípade reklamácie na odbernom mieste môže predávajúci vybaviť reklamáciu ihneď. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

Pokyny pri preberaní tovaru: V prípade zistenia viditeľného poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka, štrngot skla pri potrasení balíka, atď.), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený, kupujúci neprevezme zásielku od doručovateľa, ale na mieste spíše s kuriérom škodový zápis a oznámi túto udalosť SMS textovou správou bezodkladne predajcovi na tel: +421 (0) 903 487 590.

V prípade zistenia poškodenia dodaného tovaru po otvorení zásielky v neprítomnosti kuriéra je nutné bezodkladne reklamovať poškodenie najneskôr do 24hod od dodania zásielky priamo u dopravcu a kontaktovať predajcu na tel: +421 (0) 903 487 590 na doriešenie náhrady.
Z praktického hľadiska je vhodné urobiť fotografický záznam poistnej udalosti pre zrýchlený priebeh vybavenia reklamácie.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Reklamácie sú vybavované na adrese prevádzkovateľa: Zámocká 14, 811 01 Bratislava.

Oznámenie:

Vážení pacienti, v 28. a 29. týžni od 8. do 20. júla 2024 je ambulancia zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. V prípade akútnej potreby a zmeny zdravotného stavu volajte RZP na t.č. 155. Ďakujeme za pochopenie.
X